Salassapitosopimus

Kaikille seurassa henkilötietoja käsitteleville henkilöille on teetetty, allekirjoitettu salassapitosopimus (ei koske PEPOn palkattua henkilöstöä, jotka ovat PEPOn ja Palloliiton välisen sopimuksen alaisia)

 

SALASSAPITOSITOUMUS

 

1 SITOUMUKSEN TAUSTA

Etunimi, Sukunimi (jäljempänä ”Vastaanottaja”) osallistuu PEPO Lappeenranta ry:n (jäljempänä ”Luovuttaja”) toimintaan vapaaehtoistyön ja/tai muun toiminnan kautta. Tämän toiminnan yhteydessä Vastaanottajalla voi olla pääsy Luovuttajan omistamiin tai hallinnoimiin henkilötietoihin tai muihin luottamuksellisiin tietoihin.

2 SALASSAPITOVELVOLLISUUS

Tässä sitoumuksessa “Luottamuksellisella tiedolla” tarkoitetaan kaikkea Luovuttajan toimitiloissa tai muuten Luovuttajan hallussa olevaa tietoa riippumatta sen muodosta, mukaan lukien soveltuvassa lainsäädännössä tarkoitettuja henkilötietoja, sekä muita lainsäädännössä salassa pidettäväksi määriteltyjä taikka sellaisiksi ymmärrettäviä tietoja. Luottamuksellisella tiedolla tarkoitetaan myös esimerkiksi Luovuttajan teknisluontoisia ja mahdolliseen liiketoimintaan liittyviä tietoja, immateriaalioikeuksia, ohjelmistoja, asiakastietoja, nykyisiä, suunniteltuja ja ehdotettuja tuotteita ja palveluita sekä markkinointi- ja liiketoimintasuunnitelmia. Selvyyden vuoksi todetaan, että Luottamuksellinen tieto voidaan luovuttaa Vastaanottajalle missä tahansa muodossa ja millä tavalla tahansa (esimerkiksi suullisesti, kirjallisesti tai sähköisessä muodossa).

Vastaanottaja tiedostaa, että henkilötietojen käsittelyyn liittyy erityisiä lakisääteisiä ehtoja ja vastuita, ja sitoutuu käsittelemään Luottamukselliseen tietoon sisältyviä henkilötietoja vain tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

Vastaanottaja sitoutuu olemaan ilmaisematta, luovuttamatta kolmannelle tai muutoin hyödyntämättä tai käyttämättä Luottamuksellista tietoa, jota Vastaanottaja on käsitellyt tai muutoin saanut haltuunsa osallistuessaan Luovuttajan toimintaan. Vastaanottaja sitoutuu Luottamuksellisen tiedon käsittelyssä, siirrossa, säilytyksessä ja muussa käytössä noudattamaan huolellisuutta sekä Luovuttajan kulloinkin antamia ohjeita. Vastaanottaja sitoutuu olemaan kopioimatta, jäljentämättä tai tallentamatta Luottamuksellista tietoa muutoin, Luovuttajan toimintaan liittyvien tehtävien kannalta välttämättömässä laajuudessa sekä tuhoamaan kaikki tarpeettomat tai tarpeettomaksi tulleet jäljennökset ja tallenteet välittömästi tietoturvallisella tavalla.

Vastaanottaja on tietoinen siitä, että tässä sitoumuksessa mainitun salassapitovelvollisuuden rikkominen saattaa aiheuttaa Luovuttajalle merkittävää vahinkoa. Vastaanottaja tiedostaa, että hän voi olla korvausvelvollinen syntyneen vahingon osalta siten, kuin lainvoimaisella tuomiolla on vahvistettu tai osapuolten välisten neuvottelujen nojalla on sovittu. Vastaanottaja on lisäksi tietoinen siitä, että Luottamuksellisen tiedon väärinkäyttö ja luvaton luovuttaminen voi olla myös Rikoslain (39/1889) nojalla rangaistavaa.

Tämän sitoumuksen mukainen salassapitovelvoite on voimassa tämän sitoumuksen allekirjoittamisesta lukien ja koskee myös ennen sen allekirjoittamista Vastaanottajan Luovuttajan toiminnassa saamaa Luottamuksellista tietoa. Salassapitovelvoite säilyy voimassa myös sen jälkeen, kun Vastaanottaja ei enää osallistu Luovuttajan toimintaan.

 

 

Vastaanottaja

 

 

 

 

 

 

Nimi ja nimenselvennys

 

 

 

 

Etunimi Sukunimi

Päiväys ja paikka:

______________________________